Tuesday, 24 November 2015 11:48

Predavač na Konferenciji: mr Ana Ivković - generalni direktor Sektora za finansijsku stabilnost u Narodnoj banci Srbije

Written by 
Rate this item
(0 votes)

mr Ana Ivković je generalni director Sektora za finansijsku stabilnost u Narodnoj banci Srbije. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu na smeru “Finansije, bankarstvo i osiguranje”, predme tMatematika. Magistrirala je na istom fakultetu  nasmeru “Monetarni, bankarski i finansijski menadžment”, na temu “Operativno sprovođenje mera monetarne politike”. Doktorsku tezu na temu “Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržištanovca” će braniti na Univerzitetu u Nišu. 

Ima šesnaest godina profesionalnog iskustva, od čega je trinaest godina  provela u Narodnojbanci Srbije. Stekla je ekspertska znanj a iz oblasti makroekonomije, sprovođenja monetarne politike, finansijskih tržišta(sa fokusom  natržište novca), finansijske  stabilnosti i makroprudencijalne politike. U velikom broju razvojnih projekata bila je uključena kaorukovodilac.Posebno se specijalizovala za analizu efekata izmene instrumenata monetarne politike na ključne varijable finansijskog tržišta i razvoj tržišta novca. Autor je brojnih radova, pri čemu joj je posebna sfera interesovanja dedolarizacija finansijskih  sistema u malim i otvorenim ekonomijama.

Read 1669 times Last modified on Tuesday, 24 November 2015 12:13

Leave a comment

Unesite Vaš komentar ovde ...