SEMINARI

Seminari su oblik praktične nastave radi učvršćivanja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima. Može da traje nekoliko sati ili dana. Takođe, na seminarima se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika.
Na seminarima utičemo na razvijanje intelektualnih veština višeg nivoa kao što su samostalno zaključivanje, rešavanje problema i formiranje stavova.

PREDAVANJA

Predavanja služe da nas izlaganje uvede u temu, informiše i poduči. Kroz predavanja se obrazujemo.

Predavač govori polaznici slušaju

TRENINZI ZAPOSLENIH

Treninzi zaposlenih su od vitalne funkcije za preduzeće, služi da proizvede promenu ponašanja učesnika, uvežba naučeno i osposobi da sami razmišljaju i donose odluke.

Fokus treniranja je na učesniku da primi – prihvati znanje – potpuno ga prihvati – PRIMENI

Rezultat treninga:

Razumevanje se bitno razlikuje od znanja, razumevanje je sposobnost da se primeni.

Trener pita, polaznici odgovaraju.

Akcenat je da se usvaja znanje koje je primenjivo. Kako na kraju godine se uoci loše poslovanje, kada se urade završni računi, a tada je već kasno, potrebno je na vreme reagovati koje su obuke od značaja za tekuću godinu.

Trening zaposlenih je jedno od najvećeg ulaganja, a pravi trening donosi značajne rezultate.

RADIONICE

Na radionicama se stiču praktična znanja i njih karakteriše aktivno učešće prisutnih. One su izuzetan način za učenje i primenjivanje tehnika koje poboljšavaju različite segmente Vašeg života.